dissabte, 23 de juny del 2012

Polítics irresponsables


Polítics irresponsables amb la gent
Francesc Florit Nin

El Sr. Antoni Campsi el Sr. Simó Gornés, diputats autonòmics del PP al Parlament de les Illes Balears, els passa com molts d'altres polítics de la seva corda: que han perdut el sentit de la realitat. No es dediquen a solucionar problemes, en creen. Són uns mals polítics que provoquen desafecte entre la gent. Són uns irresponsables. El partit que governa actualment aquest país no s'adona de la contestació social que rep la política lingüística, educativa i sanitària que va aplicant. El sr. Camps diu que les reaccions contra la política del Gorvern Balear en matèria de llengua és fruit d'alguns radicals. Tanmateix, la manifestació multitudinària de sectors molt diversos el desmenteix. També el desmenteix que personalitats de reconegut prestigi com la Universitat de les Illes Balears a través de la seva rectora la Sra Montserrat Casas, l'Institut d'Estudis Catalans per mitjà del seu president Isidor Marí, l'historiador monjo de Montserrat el sr. Josep Massot, el jurista i escriptor Josep M. Quintana, el Sr.Gabriel Fiol, Magistrat del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, el Consell Escolar de les Illes Balears, l'Associació de Directors d'Educació, i molts d'altres han alçat la veu contra el Govern Bauzá. I no són evidentment uns radicals quan han defensat la llengua catalana davant l'ofensiva del PP.

A vegades dóna la impressió que el Sr. Antoni Camps, com tamnbé el Sr. Simó Gornés, ens volen fer passar per tontos quan afirmen que la modificació de la Llei de la Funció Pública no va en contra de la llengua pròpia ni la relega ni la degrada, sinó tot el contrari. Però ja veuen vostès que la gent no és tonta i la immensa majoria dels ciutadans no ha caigut en la trampa de la “llibertat d'elecció de llengua” a l'escola i ha optat per la llengua catalana per assegurar que els seus fills dominin les dues llengües oficials i no perdin l'oportunitat de ser ciutadans de ple dret. El Sr. Gornés va dir que l'acció de govern afavoriria una administració més competent si els funcionaris no haguéssin d'acreditar el domini del català. ¿Competents de no saber la llengua pròpia? En quina part del món s'actua així? Qualsevol funcionari que no domini les dues llengües oficials serà sempre un incompetent. Vostès saben que si hi ha un funcionari que no domini la llengua catalana, obliga a tots els altres a renunciar-hi. És aquesta la llibertat que proposen? I per cert, quins són aquells “funcionaris públics” que no treballen “de cara al públic”? Hi ha funcionaris que no tenen contacte amb el ciutadans? Quina mena de funcionaris són que un moment o altre no hagin de parlar o escoltar? A més, si no pensen convocar oferta pública d'ocupació, per què tota aquesta moguda inútil?

Més tost diríem que qui s'ha radicalitzat ha estat el PP. La darrera prova és la barroera maniobra contra la llengua catalana que es parla a la franja d'Aragó, que no la volen anomanar pel seu nom. Així va començar a València. Les raons que donen els diputats del PP serien més creïbles si la seva política anés acompanyada d'alguna iniciativa per afavorir la situació de la llengua pròpia d'aquestes illes. Però no. No fan cas ni d'estudis ni de resultats. Els és igual. Parlen de convivència pacífica quan ha estat precisament el govern de Bauzá que l'ha dinamitada. Reneguen dels recursos públics donats a l'OCB, l'entitat fundada per Francesc de B. Moll, quan mai l'estat espanyol ha fet res per “respectar i protegir la riquesa lingüística d'Espanya” con diu la Constitució, que no sigui l'Instituto Cervantes, que se'n du una milionada cada any. I no parlem de la doblerada que de forma fraudulenta va gestionar el PP amb el Sr. Antoni Alemany de qui el Sr. Camps en rebia una bona quantitat per fer propaganda moralista. Sort tenim que tothom ja coneix el Sr. Camps i de quina manera més grollera desvirtua la realitat. La gent està molt cansada de les mentides de polítics com vostès. Com poden afirmar que la llengua catalana no està amenaçada? No s'adonen de les dificultats que tenim per viure en la nostra llengua? És per aquest motiu que també van decidir d'emetre les pel·lícules d'IB3 en castellà? En fi, pensen fer res de positiu per la llengua pròpia?

Si tota violència és rebutjable, molt més ho és l'exercida pel poder. Poden estar segurs que resulta molt més violenta la política lingüicida del Govern Bauzá que un vidre romput a una seu del PP o el llançament d'una llengua de porc als peus del president. Vostès donen a entendre que la nostra llengua no és necessària. Els srs. diputats del PP insinuen que no cal saber català, que qui no en sap pot prescindir d'aprendre-la. I açò és molt greu perquè és la passa primera d'un procés irreversible de substitució lingüística. Rebem cada vegada més cops baixos per ser qui som. No resulta idò estrany que hi hagi gent que se senti cada vegada més desafecta de l'Espanya que vol configurar el PP. I és una llàstima, com diu el Sr. Camps. Ara sí que té raó. Potser convindria de tornar a Suïssa per aprendre'n.


Escissió per la llengua


Seria imperdonable una escissió social a causa de l'idioma
Francesc Florit
Acció Cultural de Menorca


Fa uns anys, la fundació política que fa de suport ideològic al PP, la FAES, va publicar un informe sobre la qüestió de les llengües que ells anomenen perifèriques, és a dir el català, el gallec i l'èuscar. Probablement ells hi afegirien el valencià, separat del català, com una altra llengua perifèrica més. Açò és el que sovint intenten respecte al català de les Balears a través del discurs sobre “las modalidades mallorquina, menorquina, ibicenca...” En el fons, aquell informe venia a dir que la normalització de les “lenguas perifèricas” havia arribat massa lluny, o sigui, que s'havien normalitzat massa. Normalitzar massa volia dir que en alguns àmbits, com per exemple l'àmbit escolar o en l'administració local, la llengua catalana, en el nostre cas, havia superat en ús la llengua castellana, llengua que els conservadors espanyols consideren “única lengua común”. La FAES així orienta la doctrina a seguir pels dirigents del PP que governen a les autonomies perifèriques. El resultat és el que ara veim aplicar a les Illes Balears i a València. A Catalunya, miren d'influir-hi tan com poden, però com que no hi governen, ni tenen de bon tros el suport social que tenen aquí i a València, la cosa és ben diferent.

Les sentències del Tribunal Constitucional, amb la majoria ideològica conservadora de què està formada, són un clar exemple d'aquesta doctrina: el català mai no pot ser preeminent, ni predominant, ni preponderant, ni prevalent, ni preferent ni cap altre sinònim. La idea de la FAES és simple: hi ha una llengua important i única per als espanyols tots; la resta de llengües són perifèriques i han de quedar reduïdes a una curiositat més o menys acolorida de la diversitat. Si una d'aquestes altres llengües supera la llengua de l'Estat Espanyol, el castellà, aleshores s'ha d'actuar en contra.

El cas del País Valencià és eloqüent: reducció de línies d'educació en valencià, televisió cada cop més castellanitzada dels canals autonòmics, diferenciació fins a l'estupidesa del català de Catalunya, impediments per veure TV3, ofegament d'entitats com Acció Cultural del País Valencià que lluiten a favor de la llengua pròpia, etc. El PP i tot l'aparell ideològic del seu voltant està especialment atent allà on la llengua catalana ha tingut un cert èxit, és a dir, allà on s'havia mínimament normalitzat. Senzillament el PP no vol una llengua pròpia normal. I no la vol normal perquè una llengua normal al seu propi país es fa preeminent, predominant, preponderant, prevalent, preferent o qualsevol altre sinònim similar. Així passa als països “normals” on hi ha una llengua pròpia. Si no és així, quin sentit ha de tenir l'estatus d'una llengua oficial i pròpia d'un país?

Quan la UNESCO presenta la Declaració Universal de Drets Lingüístics el 1996 fixa com a concepte clau el de LLENGUA PRÒPIA per tractar l'ordenament d'una legislació justa de la convivència plurilingüe. Un dels principals drets de les comunitats lingüístiques és justament la d'integrar les persones d'altres llengües a la llengua pròpia de la comunitat. I açò és el que precisament impedeixen els governs del PP. Si una part considerable, cada vegada més nombrosa, de la població no es pot integrar al català, resulta en primer lloc una vulneració del seu dret a integrar-se i, en segon lloc, una vulneració del dret de la comunitat a desenvolupar-se sense impediments en la seva llengua pròpia.

Esquemàticament són en pugna dues concepcions ben distintes de la realitat sociolingüística. Una que diu que la preeminència ha de ser el castellà perquè és la llengua de l'Estat. L'altra que creu que la preeminència ha de ser del català perquè és la llengua pròpia de la comunitat. La primera opció obvia la legislació, que en la Llei de Normalització lingüística indica clarament que l'Administració ha de fomentar la llengua catalana i que, cit textualment “També cal comprometre tots els ciutadans de les Illes Balears, qualsevol que sigui la seva llengua habitual, en la salvaguarda i extensió de la llengua catalana, dins una situació social en què tots els ciutadans coneguin les dues llengües i assumeixin la defensa i normalització de la catalana, perquè és un component essencial de la identitat nacional dels pobles de les Illes Balears”. Aquest és un text aprovat per unanimitat per totes les forces polítiques el 1986, quan el Sr,. Bauzà tenia 16 anys i que convindria que com a actual President conegués, hi reflexionés i fes complir. Tot recordant-li que ell és el President del Govern de les Illes Balears abans que militant d'un partit. Però ara per ara fa exactament el contrari.
La política lingüística emanada de la FAES i que els governs autònoms de València i les Balears, i també el de Galícia, segueixen al peu de la lletra ens aboca a una escissió social perillosa a causa de l'idioma. Imperdonable.