dilluns, 13 de juny del 2016

Dia internacional de l'arxiu: el servei a la memòria
Can Mercadal alberga la Biblioteca de Maó i l’Arxiu històric. El conjunt dels documents configura un patrimoni valuós, material i immaterial. Es tracta de la memòria escrita conservada al llarg dels segles. Tot i que és un arxiu força extens, no és complet a causa de la pèrdua de documentació que s’ha patit arran sobretot de saquejos, guerres i altres calamitats pròpiament humanes i tristes.

La celebració d’un Dia Internacional dels Arxius es va fixar el 9 de juny, coincidint amb la data de creació del Consell Internacional d'Arxius (ICA/CIA) el 1948 sota els auspicis de la UNESCO. L'objectiu del Dia Internacional dels Arxius és posar en valor la importància dels arxius i posar-los a disposició dels investigadors i de la ciutadania en general per tal de preservar la memòria documental. Ja sabem que comprendre el passat és tasca imprescindible per configurar el futur, tal com s'expressa en la Declaració Universal sobre els Arxius, aprovada per la UNESCO a la seva 36a Conferència General a París, el 10 de novembre de 2011. No cal insistir més en els motius ni en la rellevància d’aquesta celebració. Però sí que convé de saber l’estat en què es troba l’arxiu històric de Maó i quines serien les mesures que des del meu parer cal prendre per millorar el servei a la memòria col·lectiva.

Tenim la necessitat de disposar de més espai, (cal recordar que una part és emmagatzemada en un local llogat en unes condicions que no són les idònies). Per açò, entre altres raons hem posat a consideració una proposta a llarg termini per desvincular la Biblioteca Pública de l’Arxiu, de manera que l’Arxiu Històric esdevengui un centre autònom, amb entitat i edifici propi. Talment es va fer l’any 1984 quan es van deslligar el Museu de la Biblioteca, i tal com es va fer fa anys a Palma on hi ha la Biblioteca Can Sales per un costat i l’Arxiu del Regne de Mallorca per l’altre. Aquesta segregació ve motivada perquè les funcions que exerceixen són de naturalesa diferent i per tant s’han de contemplar com a dues entitats diferents per respondre millor a la seva naturalesa. Queden aspectes a solucionar de l’Arxiu causats en bona part pel plantejament que ha tingut. Caldrà tanmateix trobar la manera que les diverses instàncies i organismes que es dediquen a la preservació documental es vinculin en un mateix projecte, en una mena d’Arxiu General de Menorca, gestionat per professionals especialistes i amb un programa integral de gestió, preservació, recerca, informatització i difusió segons els paràmetres actuals.

De totes les funcions que es requereixen a un arxiu històric, el de Maó presenta deficiències en gairebé totes (catalogació, assessorament, consulta, reprografia, restauració, programa d’accions, comunicació i difusió, vinculació a altres arxius...) En primer lloc perquè no ha disposat d’un arxiver fix. La feina feta per M. Lluïsa Serra i continuada després per Juan Francisco Sánchez d’ordenació, catalogació i administració del fons haurien de tenir continuïtat. Cal que es faci també un treball de recerca i adquisició de documents patrimonials de prou interès perquè formin part del nostre arxiu i tenir-los a disposició pública. Una altra és la feina, la feinada, de digitalització perquè el programa engegat pel Ministeri de Cultura és molt minvat. Igualment la feina de restauració es va fent a un ritme molt lent ateses les necessitats. Tenim la sort que la feina d’atenció als investigadors i als usuaris interessats és assumida per una auxiliar administrativa, cosa que sobrepassa les seves obligacions. I més enllà encara queden dues tasques que ben poques vegades es fan: unes actuacions de programa cultural per a la difusió d’aquest patrimoni documental i un servei didàctic que el posi a l’abast dels centres d’ensenyament dels diferents nivells escolars, perquè el valorin, se l’estimin i el preservin en el futur

L’activitat que hem organitzat amb motiu del Dia Internacional de l’Arxiu l’hem titulada “La recerca genealògica. Xerrada i visita”, per al proper 13 de juny a les 18h. Per què la genealogia? Perquè hi ha un bon nombre de persones atretes per aquesta matèria que vénen de forma assídua a consultar els documents del nostre arxiu. L'interès per la genealogia ha augmentat en els últims anys. Comptam amb persones expertes com Antoni Guasch, Antoni Tudurí i Octavi Pons, ponents de l’activitat que han treballat a fons el tema i disposen d'eines i recursos per al seu coneixement. S'exposaran els documents emprats amb més freqüència com els índexs i llibres de naixements, matrimonis i defuncions i els padrons d'habitants.